Historie Taekwondo ITF

Přestože původ bojových umění je zahalen tajemstvím, považujeme za nepopíratelný fakt, že od dávných dob existuje fyzická činnost, jenž zahrnuje použití rukou a nohou pro účel sebeobrany. Mezi Taekwon-do v podobě, v jaké je provozováno dnes a krutými primitivními formami neozbrojeného boje, jak byly rozvinuty v minulosti, je však pouze nepatrná podobnost. Moderní Taekwon-do se velmi liší od ostatních bojových umění. Žádné jiné bojové umění není tak vyspělé co se týka sofistiky a účinnosti technik těch, kdo ho provozují. Protože teorie, terminologie, techniky, systematika, způsoby, pravidla, cvičební oděv a duševní základ byly vědecky vyvinuty, systematizovány a pojmenovány autorem, je chybou vymýšlet jakékoliv tělesné činnosti, jenž by využívali ruce a nohy pro sebeobranu pod názvem Taekwon-do. Stejně tak není ani žádný jiný systém bojového umění oprávněn nazývat se Taekwon-do. Pouze ti, kdo cvičí techniky založené na teoriích, zásadách a filosofii autora, jsou považováni za žáky pravého Taekwon-do.


Historie Taekwon-do je úzce spjata se životními osudy jeho zakladatele, generála Choi Hong Hi.


Rok 1955 znamenal začátek Taekwon-do jako formálně známého bojového umění v Koreji. Na počátku tohoto roku byl sestaven zvláštní výbor, jehož členy byly vedoucí mistři – instruktoři, historikové a další významné osobnosti společnosti. Pro nové umění bylo navrhováno mnoho jmen. 11.dubna 1955 na zasedání výboru svolaném gen. Choiem byl jednohlasně schválen jeho návrh název Taekwon-do pro jím vytvořené nové bojové umění.


Generál Choi vysvětlil význam tohoto názvu : 


• Tae – noha, ve smyslu technika nohou, výskok 


• Kwon – ruka, pěst, ve smyslu technika rukou 


• Do – cesta, umění, harmonie, ve smyslu spojení fyzické části (technik, pohybů) a duševní části (zásady, etika) Taekwon-do.


Na ideové úrovni se Taekwon-do opírá o tradiční etické a morální zásady Orientu a samozřejmě o osobní filosofii zakladatele. Fyzické hodnoty jsou založeny na zásadách moderní vědy, zejména Newtonově fyzice, která vysvětluje , jak vytvořit maximální energii. Byly sem též zahrnuty taktiky vojenského útoku a obrany. 


Základní teorie a principy Taekwon-do jsou zcela odlišné od jakéhokoli jiného bojového umění na světě. Gen. Choi Hong Hi : 


„.... Moje studie postupovala ve dvou částech: technická dokonalost a duševní dosciplína. Poněvadž lidský duch patří do oblasti metafyziky, není snadné popsat slovy to, co nazývám duševní disciplínou. Člověk se jí nemůže dotknout, nelze vidět či slyšet lidskou duši. Je to širší a hlubší pojem, než cokoli jsme schopni vnímat. Vzhledem k tomu jsem já sám pouze dalším žákem, který se účastní dalšího a nikdy nekončícího procesu. Definuji duševní rozměry Taekwon-do jako sloučení sebe sama s myšlenkami Taekwon-do a dosažení porozumění každého ze vzorů Taekwon-do. Jestliže se považujeme s Taekwon-do za jedno, budeme si ho vážit, tak jako si vážíme svých vlastních těl a nezneužijeme nikdy Taekwon-do nečestným způsobem.... formuloval jsem následující základní myšlenky pro cvičence Taekwon-do : 


1. Rozvojem přímého ducha a silného těla si osvojíme sebedůvěru stát vždy na straně spravedlnosti. 

2. Spojíme se se všemi lidmi ve společné bratrstvo bez ohledu na náboženství, rasu, národní nebo ideologické hranice. 

3. Obětujeme se pro vytvoření mírumilovné lidské společnosti, v níž panuje spravedlnost, morálka, důvěra a humanismus.“ 


V technické oblasti existuje široká škála nejrozmanitějších technik, které mohou být použity prakticky ve všech situacích.


Zakládají se na následujících zásadách: 


1. Všechny pohyby by měly být prováděny tak, aby měly maximální energii v souladu s vědeckými vzorci a principem kinetické (pohybové) energie. 

2. Zásady technik by měly být tak jasné, aby i ti, kdo neznají Taekwon-do, byli schopni rozlišit správný a nesprávný pohyb. 

3. Vzdálenost a úhel každého pohybu jsou jasně definovány, aby bylo docíleno nejvyšší účinnosti obranných a útočných technik. 

4. Účel a způsob provedení každého pohybu by měl být jasný a jednoduchý, aby byl usnadněn postup učení se. 

5. Měly by být používány racionální vyučovací metody, aby radost z technik Taekwon-do mohl pociťovat každý, mladý i starý, muž i žena.

6. Měly by být používány způsoby správného dýchání pro zvýšení rychlosti každého pohybu a pro snížení únavy. 

7. Mělo by být využíváno co nejširší spektrum technik, aby bylo možné provést útok proti jakémukoli životně důležitému místu na těle a aby bylo možné bránit se proti každé variantě útoku. 

8. Každá úderová a blokovací plocha je jasně definována a založena na stavbě lidského těla. 

9. Každý pohyb by měl být pokud možno proveditelný, aby se žáci mohli radovat z Taekwon-do jako ze sportu a relaxace. 

10. Zvlášť by mělo být vzato do úvahy podpoření a zlepšování zdravotního stavu cvičenců a předcházení úrazům. 

11. Každý pohyb by měl být proveden harmonicky a rytmicky, aby Taekwon-do bylo estetické a půvabné. 

12. Každý pohyb ve vzoru (tulu) musí vyjadřovat osobnost a duševní charakter člověka, po němž byl tul pojmenován.


Během roku 1955 rozšířil energický generál Taekwon-do na univerzity a armádní centra v celé Koreji. Jedním z hlavních středisek nového umění se stal 3. vojenský okruh v Tae Jon. 

V jroce 1959 se Taekwon-do rozšířilo i za státní hranice. Otec Taekwon-do a devatenáct nositelů černého pásu cestovali po Dálném východě. Turné mělo veliký úspěch, diváci byli ohromeni brilantností technik. V tomto roce byl gen. Choi dosazen do dvou významných míst: president nově vzniklé Korejské asociace Taekwon-do a zástupce velitele 2. armády v Tae Gu.


Ve Vietnamu byl generál Choi Duk Shin, korejský velvyslanec, velmi nápomocen rozšíření a podpoře Taekwon-do v této zemi. V tomtéž roce publikoval gen. Choi Hong Hi svou první pasáž o svém bojovém uměni, která se stala základem pro vydání knihy v r 1965. 


Během roku navštěvoval také kurz pro seznámení se s moderními zbraněmi v Texasu. Navštívil mimo jiné Karate Club Joon Rhee´s v San Antoniu. Autor tu získal cvičence pro své bojové umění. Joon Rhee se stal prvním instruktorem tech. Taekwon-do v Americe. To znamenalo počátek Taekwon-do ve Spojených státech. Choi se vrátil do Koreje jako ředitel zpravodajství korejské armády. Nedlouho poté přijal vedení Velitelství ozbrojeného boje se správou škol pěchoty, dělostřelectva, ozbrojených vozidel, letectví a radistů. 

Roky 1961 a 1962 byla léta dozrávání jak Choiovi vojenské kariéry, tak i Taekwon-do. Generál Choi velel největším vojenským výcvikovým střediskům v zemi a znovu velel také 6. armádnímu sboru. Taekwon-do se šířilo jako stepní požár nejen mezi korejskými vojáky a civilisty, ale také mezi vojáky 7. pěchotní US divize, která byla pod jeho provozní správou. Prostřednictvím jeho žáků bylo toto umění zavedeno i v největší vojenské akademii na světě, ve West Pointu.

V roce 1962 byl Choi jmenován velvyslancem v Malajsii, kde jako obětavý misionář Taekwon-do rozšířil nové bojové umění.

Roku 1963 byla založena Malajská asociace Taekwon-do po velké ukázce na žádost ministerského předsedy Tunku Abdul Rhamana, jenž se konala na stadionu Merdeka.

V červnu 1963 proběhly dvě důležité události: exhibice v budově Spojených národů v New Yorku a zavedení Taekwon-do v ozbrojených silách Vietnamu.

V únoru 1965 byl velvyslanec Choi, dvojhvězdičkový generál ve výslužbě, jmenován vládou Korejské republiky, aby vedl misi dobré vůle do Západního Německa, Itálie, Turecka, Spojených arabských emirátů, Malajsie a Singapuru. Tato cesta je z hlediska historie Taekwon-do významná tím, že Choi Hong Hi poprvé prohlásil toto umění za národní bojové umění Koreje. Díky této akci byly v jmenovaných zemích založeny asociace Taekwon-do.

V roce 1966 se vyplnil další sen mladého slabého studenta kaligrafíe. 22. března založily Mezinárodní federaci Taekwon-do asociace Vietnamu, Malajsie, Singapuru, Západního Německa, Turecka, Itálie, Sjednocených arabských emirátů a Koreje. Generál Choi se stal prezidentem. 

V roce 1967 obdržel otec Taekwon-do medaili 1. třídy Distinquisch Service (Vyznamenání za zásluhy) od vlády Vietnamu a pomohl založit korejsko-vietnamskou nadaci s prezidentem generálem Tran Van Dongem. V témže roce byla založena asociace Taekwon-do v Hong-Kongu. V srpnu navštívil Choi celoamerický turnaj v Taekwon-do, jenž se konal v Chicagu ve statě Ilinois, kde diskutoval o rozvoji a sjednocení a politice US Asociace Taekwon-do ve Washingtonu 26. listopadu 1967. Během této návštěvy se Choi také setkal s Robertem Walsonem, nositelem 4. mistrovského stupně a jedním z předních amerických autorit Taekwon-do, aby položili základy práce na novém vydání knihy o Taekwon-do.

V roce 1968 navštívil autor Francii jako vedoucí delegace korejské vlády, aby se zůčastnil sympozia Konsul International Sports Military, jenž se konalo v Paříži. Na programu bylo hlavním bodem Taekwon-do. Delegáti ze 32 zemí byli svědky demonstrace Taekwon-do skupinou instruktorů. V témže roce byla založena asociace Taekwon-do Spojeného království a autor navštívil Španělsko, Holandsko, Kanadu, Belgii a Indii s nadějí na rozšíření Taekwon-do. Když se Choi vrátil do Koreje, byla mu vládou Korejské republiky udělena Sport Research Award (cena za výzkum ve sportu) za jeho obětavou práci pro korejské válečnické umění. 

V roce 1969 projel Choi Jihovýchodní Asii, aby osobně prozkoumal připravenost každé země pro první asijský turnaj v Taekwon-do, který se konal v září v Hong-Kongu. Ihned po turnaji podnikl autor světoznámou cestu po 29 zemích, aby navštívil instruktory a shromáždil fotografie pro první vydání knihy "Taekwon-do" (1972).

V srpnu 1970 podnikl autor cestu po 20 zemích přes Jihovýchodní Asii, Kanadu, Evropu a Střední Východ. Na každém místě, které navštívil, vedl gen. Choi samozřejmě semináře pro mezinárodní instruktory a pomohl rozšířit a zformovat Mezinárodní federaci Taekwon-do. 

V roce 1971 navštívil Choi druhý asijský turnaj v Taekwon-do konaný na stadionu Negara v Malajsii. Byl zahájen proslovem ministerského předsedy Tun Abdul Phajaka a ukončen přítomností Jejich Veličenstev. Během těchto cest se autor zajímal o rozvoj Taekwon-do mezi mládeží. Prezident Mezinárodní federace Taekwon-do byl nápomocen při zavádění Taekwon-do na mnoha univerzitách v Evropě, Americe a Středním a Dálném Východě. Světové turné v roce 1972 bylo významné tím, že Choi měl příležitost představit Taekwon-do vedoucím činitelům těchto států: Bolivie, Dominikánské republiky, Haiti a Quatemaly. V tomto roce přestěhoval Choi ústředí Mezinárodní federace Taekwon-do s jednomyslným souhlasem členských zemí do Toronta v Kanadě, protože uvažoval o eventuálním rozšíření tohoto umění do zemí východní Evropy. 

Během měsíce listopadu a prosince 1973 podnikli generál Choi a speciálně vybraný I.T.F. demonstrační tým sestávající z Kong Young II, Park Jong Soo, Rhee Ki Ha, Park Sun Tae a Choi Chang Keun cestu po Evropě, Středním Východě, Africe a Dálném Východě. Projeli celkem 23 zemí, kde navštívili mimo jiné nové pobočky I.T.F. založené v pěti z těchto zemí. Cesta měla drtivý úspěch, ukázky vidělo vice než 100 000 diváků. Na každé zastávce byli gen. Choi a demonstrační tým hosty představitelů místních vlád. 

Rok 1974 byl pro Choie bohatý a dlouho vzpomínaný, protože Zakladatel Taekwon-do byl schopen dokázat nadřazenost nejen technik, ale také pravidel soutěže v tomto umění. Prvním mistrovstvím světa v Taekwon-do v Montrealu se naplnil jeho další sen. V listopadu a prosinci tohoto roku vedl 4. mezinárodní demonstrační tým Taekwon-do, jež se skládal z deseti nejlepších světových instruktorů. Turné vedl přes Jamajku, Curacao, Kostariku do Kolumbie, Venezuely a Sarinanu. 

Koncem roku 1975 navštívil general Choi Švédsko a Řecko, aby tam pořádal semináře. 

V polovině roku 1976 navštívil Irán, Malajsii, Indonésii a Evropu. V listopadu téhož roku zahájil 1. mistrovství Evropy v Taekwon-do, jenž se konalo v Amsterodamu. 

V září roku 1977 navštívil Zakladatel Taekwon-do Malajsii, Nový Zéland a Austrálii, následovala schůzka v Tokiu, na které veřejně napadl jihokorejského prezidenta Park Jung Hee, který využíval Taekwon-do pro své politické cíle. Koncem roku odcestoval do Švédska a Dánska, aby tam pomohl při formování jejich národních asociací Taekwon-do. 

V květnu 1978 navštívil Choi Malajsii, Pakistan, Keňu a Jižní Afriku v doprovodu Rhee Ki Ha. V tomto roce vedl 5. mezinárodní demonstrační tým Taekwon-do, jenž sestával z mistrů Choi Chang Keun, Rhee Ki Ha, Park Jung Tae a Liong Wai Meng, do Švédska, Polska, Maďarska a Jugoslávie. 

V červnu 1979 byla v Oslo v Norsku utvořena Celoevropská federace Taekwon-do (AETF). Po této historické události navštívil generál Choi Švédsko, Dánsko, Západní Německo, Francii a Grónsko v doprovodu Khan Sun a Rhee Ki Ha. V listopadu stejného roku vedl 6. mezinárodní demonstrační tým Taekwon-do sestávající z Kim Jong Chan, Choi Chang Keun, Rhee Ki Ha, Park Jung Tae, Lee Jong Moo, Chung Kwang Duk, Kim Suk Jun a Michaela Cormacka do Argentiny. Rok 1980 byl pro otce Taekwon-do skutečně nezapomenutelný. Jak pro něho osobně, tak pro budoucnost jeho umění. On a patnáct jeho žáků včetně jeho syna Choi Hong Hwa, podnikli monumentální cestu do Korejské Lidově Demokratické Republiky. Bylo to poprvé, kdy bylo Taekwon-do předvedeno lidu Severní Koreje, rodišti generála Choie.

V listopadu téhož roku se konalo v Londýně celoevropské mistrovství v Taekwon-do jehož se účastnilo 18 zemí. 

V lednu 1981 provedl Choi návštěvu Grónska a Austrálie v doprovodu Choi Chang Keun a zahájil první mistrovství pacifické oblasti v Taekwon-do. V tutéž dobu pomáhal formovat Jihopacifickou federaci Taekwon-do, stejně jako Australskou federaci Taekwon-do. V červnu téhož roku vedl 8. mezinárodní demonstrační tým Taekvon-do do Tokia v Japonsku. V říjnu uspořádal v Korejské lidově demokratické republice seminář pro zakládající členy Taekwon-do a v listopadu hrdě představil spojený tým Taekwon-do, složený z instruktorů ze Severní a Jižní Koreje, na mítingu nazvaném Křesťanští vůdci Severní a zámořské Koreje, jenž se konal ve Vídni v Rakousku. 

V lednu 1982 utvořil prezident Mezinárodní federace Taekwon-do Severoamerickou federaci Taekwon-do v Torontu v Kanadě. V tomto roce mohl konečně autor uskutečnit svůj dlouho očekávaný sen (od roku 1967). V Japonsku byla otevřena hala pro Taekwon-do. Ve společnosti mistra Park Jung Tae také vedl semináře v Porto Ricu (červenec). 

Během měsíce října a listopadu podnikl turné po Grónsku, Spojeném království (Velké Británie), Západním Německu, Rakousku, Dánsku, Polsku, Maďarsku, Jugoslávii, Československu, Finsku v doprovodu mistrů Han Sam Soo a Park Jung Tae, aby tam podpořili Taekwon-do. Navštívili také první mezikontinentální mistrovství v Taekwon-do, jenž se konalo v listopadu v Quebeku v Kanadě a druhý celoevropský šampionát v Taekwon-do, konaný v prosinci v Neapoli v Itálii. 

V lednu 1983 navštívil Choi Colorado v USA v doprovodu mistra Lee Suk Hi, prezidenta Severoamerické federace Taekwon-do, aby udělili Charlesovi E. Serrefovi , prezidentu US federace Taekwon-do, 7. mistrovský stupeň. Během měsíce března, dubna a května navštívil Santa Barbaru v Kalifornii, Evropu a Korejskou lidově demokratickou republiku, aby mohl provést poslední malou přípravu pro vydání jeho celoživotního díla - Encyklopedie Taekwon-do.