Směrnice č. 11 - disciplinární řád  ČTA

22.7.2021

   

Úvod 
Porušování norem, předpisů a nařízení platných v České Taekwon-Do ITF Asociaci z.s. (dále jen ČTA) a nedostatky v kázni mohou mít někdy takovou povahu a intenzitu, že je nezbytné je projednat v disciplinárním řízení a případně i uložit kárná opatření. Při jejich projednávání a případném ukládání kárných opatření se řídí Rada ČTA jednotným disciplinárním řádem ČTA. Disciplinární řád, který je vydáván v souladu se stanovami ČTA a zásadami Taekwon-Do ITF, je závazným předpisem pro všechny orgány a členy ČTA 
1. Úvodní ustanovení 
1.1 Působnost disciplinárního řádu
Disciplinární řád se vztahuje na projednávání všech disciplinárních provinění v ČTA zaviněných nedodržením zásad Taekwon-Do ITF, stanov, předpisů a nařízení ČTA při účasti na zkouškách, exhibicích, sportovních soutěžích a dalších činnostech jednotlivců i sdružených subjektů týkajících se Taekwon-Do. Disciplinární řád ČTA je závazný pro všechny členy ČTA - t.j. sdružené subjekty ČTA (právnické i fyzické osoby), i pro jejich individuální členy. 
1.2 Účel disciplinárního řízení
V disciplinárním řízení před Radou ČTA jsou projednávána a spravedlivě posuzována disciplinární provinění. Výsledkem projednávání věci v disciplinárním řízení je rozhodnutí o míře provinění a případné uložení kárného opatření, které má napomáhat při výchově jednotlivce i kolektivu v duchu zásad Taekwon-Do ITF a mezilidských vztahů. Při disciplinárním řízení musí být dbáno na to, aby s ohledem na závažnost provinění byly případné rozpory mezi účastníky řešeny především jejich dohodou. 
1.3 Provinění 
1.3.1 V disciplinárním řízení se projednávají zejména tato provinění jednotlivců: 
Porušení povinnosti člena ČTA, které je projevem nekázně a neplnění závazných předpisů, nařízení ČTA, či rozhodnutí statutárních orgánů ČTA 
Porušení norem morálky, svévolné jednání, které porušuje dobré jméno a zájmy ČTA a Taekwon-Do ITF, narušení mezilidských vztahů jako podplácení, používání nedovoleného dopingu, krádeží a pod. Porušení soutěžních řádů a pravidel sportovní činnosti, včetně jejich doplňků, neuposlechnutí pokynů a rozhodnutí rozhodčích, organizátorů a pod., jestliže z výchovného hlediska nedostačují jiné prostředky k postihu těchto případů. Porušení předpisů a nařízení ČTA při zkouškách, exhibicích, soustředěních a dalších aktivitách 
Porušení zásad, morálky a etiky Taekwon-Do ITF 
1.3.2 V disciplinárním řízení se též projednávají případy narušení pořádku související se sportovními soutěžemi a jinými akcemi, za které jsou odpovědny kolektivy a družstva sdružených subjektů ČTA
1.4 Druhy kárných opatření 
1.4.1 V disciplinárním řízení lze jednotlivcům ukládat tato kárná opatření: 
a) napomenutí 
b) důtku 
c) veřejnou důtku 
d) pozastavení účasti na zkouškách na žákovské technické stupně 
e) pozastavení účasti na zkouškách na mistrovské technické stupně 
f) zastavení závodní činnosti 
g) pozastavení výkonu funkce 
h) zákaz výkonu funkce 
ch) pozastavení trenérské činnosti 
i) podmínečné vyloučení z ČTA
j) vyloučení z ČTA
k) náhrada škody 
l) zrušení technického stupně 
m) peněžitá pokuta 
1.4.2 V disciplinárním řízení lze kolektivům sdružených subjektů ČTA uložit kárná opatření: 
a) důtku 
b) peněžitou pokutu 
c) zastavení závodní činnosti družstva 
d) vyloučení ze soutěže 
e) vyloučení z ČTA 
1.4.3 Napomenutí a důtka
Napomenutí je nejmírnější formou kárného opatření. Vyslovuje se v případech méně závažných provinění a to zpravidla tehdy, jestliže se jedná o první přestupek proviněného.
Důtka je výraznější formou kárného opatření za nesprávné jednání a při opakování méně závažných provinění. 
1.4.4 Pozastavení účasti na zkouškách na žákovské technické stupně a pozastavení účasti na zkouškách na mistrovské stupně.
Tato opatření lze uložit na dobu až 24 měsíců. Ukládají se za závažná provinění na soutěžích, trénincích, při činnostech souvisejících s Taekwon-Do, dále za hrubé porušení zásad etiky Taekwon-Do ITF, zejména pak za použití technik Taekwon-Do v jiných případech, než připouští právní řád ČR. 
1.4.5 Zastavení závodní činnosti
Kárné opatření zastavení závodní činnosti se ukládá na určité období, nebo na určitý počet soutěží. Zastavení závodní činnosti se vztahuje na všechna sportovní utkání pořádaná ČTA či ITF, včetně mezinárodních. Bylo-li kárné opatření zastavení závodní činnosti uloženo provinilci, který je zároveň funkcionářem ve sportovním odvětví Taekwon-Do ITF, znamená uložené opatření zároveň zákaz výkonu funkce
1.4.6 Pozastavení a zákaz výkonu funkce
Kárná opatření pozastavení a zákaz výkonu funkce lze uložit na dobu až 24 měsíců. Toto opatření nelze uložit na výkon funkce člena voleného orgánu. O tom, zda člen voleného orgánu může vykonávat svoji funkci s ohledem na disciplinární provinění, jehož se dopustil rozhoduje Rada dle stanov ČTA
1.4.7 Peněžitá pokuta
Peněžitou pokutu lze uložit jednotlivcům až do výše 500 000,-Kč, sdruženým subjektům (oddílům, klubům) až do výše 500 000,-Kč 
1.4.8 Vyloučení týmu ze soutěže
Vyloučení týmů ze soutěže je možné, za zvlášť závažné a ojedinělé porušení řádů a pravidel sportovních soutěží. 
1.4.9 Zrušení technického stupně
Toto kárné opatření se ukládá například, za provedení zkoušek bez vědomí ČTA, za nedodržení směrnic pro pořádání zkoušek na technické stupně, za provedení zkoušek přes zákaz vedoucího školy, instruktora, nebo statutárních orgánů ČTA 
1.4.10 Vyloučení z ČTA

Vyloučit lze členy, kteří se dopustili zvlášť závažného provinění, jenž je neslučitelné s členstvím v ČTA. Provinilci se zruší platnost průkazu ČTA (příp. trenérského, rozhodčího a pod., byl-li vydán. Požádá-li vyloučený o znovupřijetí, za člena, je k rozhodnutí o přijetí třeba souhlasu toho orgánu, který jej vyloučil. 


1. 5 Disciplinární řízení 
1.5.1 Disciplinární řízení se zahájí zpravidla do dvou měsíců ode dne, kdy se Rada ČTA o jednání ve smyslu uvedeném v odstavci 1.3 dověděla, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se člen ČTA takového jednání dopustil. 
1.5.2 Návrh na disciplinární řízení může podat kterýkoliv řádný člen ČTA, nebo orgán ČTA písemně na sekretariát ČTA
1.5.3 Rada ČTA na svém zasedání rozhodne, zda bude vést o věci disciplinární řízení.
1.5.4 Rada ČTA je oprávněna v rámci disciplinárního řízení požadovat vysvětlení od účastníků řízení. O disciplinárním řízení se vede protokol, rovněž tak výpovědi účastníků řízení se protokolují. 


1.6 Disciplinární orgán 

1.6.1 Funkci disciplinární komise vykonává Rada ČTA. 
1.6.2 Členové Rady ČTA ve funkci disciplinární komise jsou za svá rozhodnutí odpovědni pouze Členské schůzi ČTA, která může při odvolacím řízení rozhodnutí Rady ČTA ve věci disciplinárního řízení zrušit. 
1.6.3 Jednání disciplinární komise předsedá její předseda zvolený radou ČTA

1.7 Řízení před disciplinární komisí 
1.7.1 Člen ČTA, který se dopustil údajného disciplinárního provinění je povinen podrobit se disciplinárnímu řízení. 
1.7.2 O místě disciplinárního řízení rozhodne na svém zasedání Rada a o svém rozhodnutí uvědomí člena ČTA, kterého se disciplinární řízení týká, spolu s předvoláním k disciplinárnímu řízení. 
1.7.3 Disciplinární řízení je neveřejné 
1.7.4 Rada ČTA může v rámci disciplinárního řízení předvolat ke slyšení osoby z řad členů ČTA, mající jakýkoliv vztah k disciplinárnímu provinění, nebo kteří mohou napomoci k objasnění povahy a osobnosti obviněného. 
1.7.5 Každý člen ČTA je povinen se na předvolání disciplinární komise včas dostavit. V případě, že se nedostaví bez důvodné a včasné omluvy na disciplinární řízení, může být rozhodnuto o kárném opatření v jeho nepřítomnosti. 
1.7.6 K tomu, aby mohla Rada ČTA vydat rozhodnutí o výsledku disciplinárního řízení a příp. kárném opatření je nutná přítomnost minimálně poloviny členů Rady ČTA. O přijetí rozhodnutí se zásadně hlasuje. Rozhodnutí je přijato nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů rady. 

1.8 Ukládání a výkon kárných opatření 
1.8.1 Výsledkem disciplinárního řízení je „Rozhodnutí o výsledku disciplinárního řízení“, ve kterém je případně uloženo kárné opatření. 

1.8.2 Rozhodnutí o výsledku disciplinárního řízení vydává Rada zpravidla do 30 dnů, ode dne, kdy bylo zahájeno řízení o disciplinárním provinění 


1.9 Odvolání proti „Rozhodnutí o výsledku disciplinárního řízení“ 
1.9.1 Nesouhlasí-li člen ČTA s rozhodnutím o výsledku disciplinárního řízení, může se do 15 dnů od jeho doručení písemně odvolat na ČTA
1.9.2 Podá-li člen ČTA odvolání proti výsledku disciplinárního řízení, má toto odvolání odkladný účinek. V této době je člen ČTA povinen plnit všechny povinnosti stanovené předpisy a nařízeními ČTA a pravidla I.T.F. 
1.9.3 Při odvolacím řízení Členská schůze ČTA, projedná případ a na místě usnesením potvrdí, pozmění, nebo zruší předchozí rozhodnutí Rady ČTA ve věci disciplinárního řízení, nebo bude-li to vzhledem k povaze projednávaného případu považovat za vhodné zvolí odvolací senát, který případ přešetří a jménem Valné hromady potvrdí, pozmění, nebo zruší předchozí rozhodnutí Rady ČTA ve věci disciplinárního řízení. 
1.9.4 Poplatek za odvolání proti rozhodnutí disciplinárního zasedání Rady je u člena ČTA - jednotlivce 1000,-Kč, u sdruženého subjektu ČTA 5 000,-Kč. 

1.9.5. V případě odvolání má Disciplinární komise právo vydat předběžné opatření platné do rozhodnutí Členské schůze ČTA
2. Závěrečná ustanovení.
Pokud se člen ČTA, jemuž bylo uloženo kárné opatření nedopustí nového disciplinárního přestupku po dobu 2 let ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí o uložení kárného opatření oznámeno, pohlíží se na něj, jakoby mu uloženo nebylo. Členové Rady ČTA příp. členové odvolacího senátu Valné hromady ČTA jsou vázáni mlčenlivostí o zjištěných skutečnostech, které vyšly najevo během šetření disciplinárních provinění a nemají souvislost s projednávaným případem.