Směrnice č. 13 - zkoušky na TS kup

2.10.2022

    

Náplň zkoušek na T.S. Kup a veškeré potřebné vybavení k této zkoušce

Termín pro vykonání zkoušky na T.S. Kup, musí každý student Taekwon-Do ITF  respektovat.

Minimální časové intervaly od předchozí zkoušky dle požadavků ITF: 

10. kup 2 měsíce


9. kup 2 měsíce  

8. kup 2 měsíce  
7. kup 2 měsíce  
6. kup 3 měsíce  
5. kup 3 měsíce  
4. kup 3 měsíce  
3. kup 4 měsíce  
2. kup 4 měsíce  
1. kup 5 měsíce  
Běžný rozsah zkoušek je o jeden stupeň (Kup). Ve výjimečných případech, lze při dodržení časových intervalů mezi zkouškami složit zkoušku o dva stupně. Při přestupu z jednoho oddílu do druhého se interval mezi zkouškami počítá od data přestupu do nového oddílu, uvedeného v průkazu ČTA. V případě ukončení členství v ČTA a jeho následném opětovného obnovení se interval na zkoušky počítá od data nového vstupu (registrace) do ČTA 
V případě zkoušky o dva technické stupně platí žadatel poplatek, za oba stupně, výjimkou je případ dosažení celkové sumy bodů za zkoušku 70 a více, kdy automaticky získává žadatel jeden technický stupeň navíc bez poplatku. Každý držitel minimálně 2. Kupu se může zúčastnit mezinárodního semináře ITF 
Poplatek za zkoušku 

10. kup 500,-Kč


9. kup 500,-Kč

8. kup 500,-Kč
7. kup 500,-Kč
6. kup 500,-Kč
5. kup 500,-Kč
4. kup 500,-Kč
3. kup 500,-Kč
2. kup 500,-Kč

1. kup 500,-Kč


Částka poplatku za zkoušku na TS Dan se rozděluje následovně:

Klub jehož člen zkoušku skládá     20% poplatku za zkoušku

Poplatek pro ČTA                            80% poplatku za zkoušku

1. Každý sdružený subjekt  má právo požádat Českou Taekwon-Do ITF Asociaci z.s. (dále také ČTA) o provedení zkoušek na technické stupně Kup pro své členy. 
2. V žádosti musí být uvedeno plánované datum zkoušek a počet žadatelů (minimálně 20). V případě menšího počtu žadatelů budou zkoušky po dohodě provedeny pro více oddílů společně. 

3. Žádost o zkoušky musí být podána elektronicky (e-mailem) předsedovi Technické komise ČTA, minimálně 2 týdny před plánovaným termínem zkoušek. Pověřený pracovník ČTA dohodne s vedoucím oddílu datum, čas a místo zkoušek a pověří člena technické komise jejím provedením. Současně bude jmenován zástupce ČTA, který zodpovídá za regulérní a důstojný průběh zkoušek z hlediska požadavků ČTA a ITF 

4. Žadatelé o zkoušky musí být řádnými členy ČTA a oddílu, který je sdruženým subjektem ČTA. Ke zkouškám doporučuje žadatele jejich přímý učitel po posouzení jejich technické, teoretické a morální způsobilosti, po uplynutí minimálního předepsaného časového intervalu od minulé zkoušky. 
5. Před zkouškou musí být připraveny řádně a čitelně, tiskacím písmem vyplněné oficiální zkouškové protokoly ČTA se všemi náležitostmi, vybrány poplatky od žadatelů v předepsané výši a průkazky člena ČTA připraveny k vyplnění.
6. Každý žadatel nastoupí ke zkoušce v čistém oficiálním Doboku ITF. Učitel (instruktor, trenér) oddílu je oblečen v čistém Doboku, nebo spolu s vedoucím příp. ostatními oficiálními zástupci oddílu v společenském oděvu (sako, kravata). 
7. V průběhu zkoušek jsou všichni přítomní povinni chovat se důstojně podle pravidel ITF, s respektem a zdvořilostí zejména k mezinárodnímu instruktorovi, zástupci ČTA, svému vedoucímu a učiteli. Místnost, kde probíhají zkoušky musí být slavnostně vyzdobena (vlajka, nebo znak ITF, podobizna gen. Choi Hong Hi a pod. ) a vybavena stolem s potřebným počtem židlí. Před příchodem mezinárodního instruktora, technické komise do Dojang musí být všichni uchazeči o zkoušky již připraveni v tichosti na svých místech, vyrovnáni v řadách podle technických stupňů. Při vstupu mezinárodního instruktora, technické komise do Dojang velí učitel (instruktor, trenér), vedoucí oddílu, nebo nejvyšší tech. stupeň povel "pozor" (charyot), instruktor, technická komise přejde před nastoupený oddíl, ke stolku a poté je velen povel "pozdrav Mistrovi (sahyon nim ke kyong ye)", "pozdrav technické komisy (charyot ke kyong ye)". Před zahájením zkoušek, po pozdravu Mistra, technické komise skládají všichni žadatelé slib Taekwon-Do (vybraný člen oddílu s nejvyšším technickým stupněm předříkává slib a ostatní jej opakují).
8. V případě projevů nekázně, nebo závažných organizačních nedostatcích, které narušují průběh, nebo důstojnost zkoušek, je zástupce ČTA oprávněn pozastavit zkoušky do sjednání nápravy, nebo jejich konání zrušit. 
9. Po ukončení zkoušek podepíší mezinárodní instruktor, technická komise, zástupce ČTA a vedoucí oddílu "Záznam o provedených zkouškách na TS Kup" a zkouškové protokoly, v nichž budou zaznamenána jména všech žadatelů, požadovaný technický stupeň, datum zkoušky, bodové hodnocení provedených zkoušek, jejich výsledky a poplatky.
10. Vedoucí oddílu odevzdá řádně vyplněné formuláře "Záznam o provedených zkouškách na T.S. Kup", protokoly s vyúčtováním a peníze za zkoušky zástupci ČTA. V případě pozdního dodání bude účtováno penále 200,- Kč a dále 200,- Kč za každý započatý týden po tomto termínu. 
11. Jiným způsobem provedené zkoušky na technický stupeň Kup nebudou členům ČTA uznány za platné. Při nesplnění výše uvedených podmínek nebudou žadatelé ke zkoušce připuštěni. 

Odkaz na potřebné dokumenty ke stažení

vybrat potřebný dokument, stáhnout, vyplnit a přinést trenérovi