Směrnice č. 5 - nahlašování tělocvičen ČTA

1.7.2017

   

1. Každý sdružený subjekt (dále jen oddíl) České Taekwon-Do ITF Asociace z.s (dále jen ČTA) má povinnost každoročně k 31.11. nahlásit na ČTA písemnou formou seznam členů a adresy tělocvičen (Dojang), ve kterých oddíl provozuje svoji činnost, spolu se dny a časy tréninků a jmény učitelů (instruktorů, trenérů), kteří v uvedených Dojang vedou výuku.


2. V případě, že se oddíl kdykoliv během roku rozhodne rozšířit svoji činnost v rámci svého sídelního města, je povinen tuto skutečnost nahlásit předem písemně na ČTA t.j. ihned jak dokončí veškerá jednání (týkající se pronájmu a pod.) nejpozději však v den zahájení činnosti v nové tělocvičně (Dojang). Rozšíření činnosti oddílu v rámci sídelního města, v případě, že nevzniká nový sdružený subjekt nepodléhá schválení ČTA.

3. V případě rozšíření činnosti oddílu mimo sídelní město, je oddíl povinen oznámit tento záměr písemně předem ČTA a vyžádat si její souhlas. Tento souhlas je nutný z důvodu koordinace nově vznikajících oddílu v rámci plánu ČTA.
4. V případě rozšíření činnosti oddílu v rámci sídelního města, nebo mimo sídelní město takovým způsobem, že vznikne samostatně působící t.j. nově vzniklý oddíl. Postupuje stejně jako přijetí nových organizačních subjektů za členy ČTA. 

Směrnice č. 6 - průkaz a poplatky ČTA

1.7.2017


1. Všechny sdružené subjekty (dále také oddíly) České Taekwon-Do ITF Asociace z.s. (dále také ČTA) jsou poviné zabezpečit všem svým členům vystavení členského průkazu ČTA neprodleně po vstupu nového člena do oddílu, nebo po ztrátě průkazu a dbát na to, aby všichni jejich členové platili řádně a včas členské příspěvky ČTA v odpovídající výši dle této směrnice. Bez platného průkazu ČTA se člen sdruženého subjektu ČTA nemůže zúčastnit akcí ČTA (jako jsou např. zkoušky, soutěže, semináře, kurzy apod.) a nemůže využívat práv a výhod člena ČTA. 
2. Poplatek za vystavení členského průkazu je součástí členského příspěvku ČTA. Je hrazen jako roční, s platností od 1.1. do 31.12. příslušného roku, v hodnotě určené prezidentem Asociace za příslušný kalendářní rok. Členský příspěvek platí všichni členové ČTA bez rozdílu věku. Začátečníci, kteří vstupují do organizačního subjektu ČTA v druhé polovině kalendářního roku, uhradí při vystavení nového průkazu ČTA členský příspěvek v hodnotě určené prezidentem Asociace.
3. V případě, že člen 
a) oddílu neoznámí vedoucímu oddílu, jehož je členem řádně ukončení svého členství v oddíle, nebo

b) při ukončení členství v oddíle řádně neoznámí vedoucímu oddílu, jehož byl členem, nebo přímo ČTA současně ukončení členství v ČTA a spolu s tím neodevzdá členský průkaz ČTA, a nemá uhrazeny přízpěvky za období do dvou let (max. do 24 měsíců):


Je z hlediska ČTA považován za člena, který je pouze v prodlení s platbou členských poplatků a jeho členství v ČTA je tudíž platné, avšak z hlediska práv člena ČTA neúčinné. Tento člen je povinen, v případě, že chce opět začít účinně využívat práv resp.výhod člena ČTA, uhradit neprodleně dlužné členské příspěvky (bez přirážky), max. však za období 2 let. Minimální doba pro další zkoušku na technický stupeň se počítá od data minulé zkoušky.

4. V případě, že člen

a) oddílu neoznámí vedoucímu oddílu, jehož je členem řádně ukončení svého členství v oddíle

b) nebo při ukončení členství v oddíle řádně neoznámí vedoucímu oddílu, jehož byl členem, nebo přímo ČTA současně ukončení členství v ČTA a spolu s tím neodevzdá členský průkaz ČTA a nemá uhrazeny poplatnky za období více jak dvou let:


Je toto ČTA považováno za ukončení členství v ČTA. V případě, že dotyčný chce po určité době opět vstoupit do ČTA prostřednictvím vstupu do některého ze sdružených subjektů ČTA, bude postupováno jako při registraci nového člena (členský příspěvek bez přirážky, pouze za aktuální období). Minimální doba pro další zkoušku na technický stupeň se počítá od data nového vstupu do ČTA.


5. V případě, že 
a) při ukončení členství v oddíle bývalý člen oddílu současně oznámil vedoucímu oddílu, jehož byl členem, nebo ČTA řádně ukončení svého členství v ČTA a spolu s tím odevzdal členský průkaz ČTA, může svoje členství v ČTA opětovně obnovit s tím, že obnoví-li členství v ČTA prostřednictvím vstupu do některého ze sdružených subjektů ČTA v době kratší než dva roky ( max. do 24 měsíců) bude jeho členství v ČTA obnoveno po uhrazení členského příspěvku za aktuální období, spolu s úhradou registračního poplatku 500,-Kč. Minimální doba pro další zkoušku na technický stupeň se počítá od data nového vstupu do ČTA.
b) Rozhodne-li se bývalý člen svazu obnovit členství v organizaci, prostřednictvím vstupu do některého ze sdružených subjektů asociace po době delší jak dva roky, bude postupováno jako při registraci nového člena ČTA (členský příspěvek bez přirážky, pouze za aktuální období). Minimální doba pro další zkoušku na technický stupeň se počítá od data nového vstupu do ČTA.
c) Členské příspěvky lze uhradit pouze zástupci ČTA, s předložením průkazu člena, za kterého je poplatek placen. Členský příspěvek může uhradit formou zaplacení poplatku pouze člen ČTA, který je zároveň řádným členem některého se sdružených subjektů ČTA. 

6. Průkaz začátečníků bude vystaven proti předložení řádně a čitelně (tiskacím písmem) vyplněné přihlášky, spolu s podepsanými dvěmi fotografiemi a uhrazením výše uvedených poplatků. V nově vystaveném průkazu začátečníka bude od ČTA vyznačeno udělení 10. kupu s datem udělení shodným s datem registrace u ČTA.


7. Poplatek lze uhradit, při dodržení výše uvedených podmínek vždy nejpozději 2 týdny před případnou plánovanou akcí, t.j. zkouškou, seminářem, soutěží a pod.
8. Duplikáty již vydaných průkazů budou vystaveny proti poplatku 200,- Kč s tím, že již zaplacené poplatky nebude nutné doplatit, pokud tyto byly dle evidence ČTA prokazatelně zaplaceny. 
9. Větší počet průkazů bude vystaven do 2 týdnů od předání podkladů a uhrazení předepsaných poplatků. Poštou lze na ČTA zaslat průkazky a peníze k zaplacení poplatků, či evidenční karty začátečníků pouze ve výjimečných případech, vždy však pouze po telefonické dohodě u sekretáře ČTA.
10. V souvislosti s výše uvedenými pravidly budou na všech akcích pořádaných ČTA pro členy ČTA (semináře, školení, soutěže, zkoušky a pod.) vyžadovány resp. kontrolovány platné průkazy České Taekwon-Do ITF Asociace.
11. Bude-li dle evidence ČTA, po uplynutí I. pololetí daného roku stav uhrazených poplatků t.j. počet řádných členů ČTA v oddíle menší než 25, bude oddíl ČTA písemně vyzván ke kontrole členských průkazů v oddíle, resp. k uvedení skutečného počtu členů oddílu do souladu se stavem uhrazených členských známek dle evidence ČTA případně, aby oddíl počet svých členů zvýšil. Bude-li stav uhrazených členských známek ČTA t.j. počet řádných členů ČTA u uvedeného oddílu i po uplynutí dalšího pololetí (1.1. následujícího roku) menší než 25, může tato skutečnost být podnětem k jednání rady o zvážení členství tohoto oddílu v ČTA, které může vyústit ve vyškrtnutí tohoto oddílu z evidence ČTA t.j. k ukončení členství sdruženého subjektu v ČTA.

POZNÁMKY:

- Platným průkazem se rozumí průkaz s řádně vyplněnými iniciály a fotografií, v souladu s výše uvedenou směrnicí, s daty složených zkoušek na TS a podpisy oprávněného zástupce ČTA. 

- Průkaz zůstává majetkem ČTA. Člen ČTA, který končí svoje členství v ČTA je povinen průkaz ČTA prostřednictvím bývalého oddílu, nebo přímo ČTA vrátit.
- V případě, že člen oddílu neměl uhrazeny členské příspěvky z důvodu déletrvající nepřítomnosti na trénincích, je nutné, aby učitel (trenér) úměrně prodloužil dobu nutnou k přípravě na složení další zkoušky na T.S., s ohledem na počet zameškaných tréninků.
- Úřední hodiny ČTA nejsou dané. Po telefonické dohodě se sekretářem ČTA si lze dohodnou termín jednání.