Směrnice č. 9 - přestupní řád  ČTA

1.7.2017

   
 Každý člen České Taekwon-Do ITF Asociace z.s. (dále také ČTA), musí být současně členem sdruženého subjektu ČTA (dále také oddíl), kde se účastní tréninků, zkoušek na technické stupně a za který startuje v soutěžích ČTA. Každý člen sdruženého subjektu ČTA musí být současně i členem ČTA. 
Hostování
1. V případě hostování zůstává člen ČTA i nadále členem mateřského subjektu. Při soutěži však startuje pouze za subjekt, ve kterém hostuje, nikoliv za mateřský. Zkoušky na technické stupně skládá pouze v rámci svého mateřského subjektu.
2. Hostování musí být zaregistrováno u ČTA ( a tím i zahájeno) nejpozději k 15.1., nebo 15.9. (nelze zpětně) a trvá po sjednanou dobu, minimálně však tři měsíce. Není-li uvedena, končí automaticky 31.12. téhož roku. Sjednanou dobu je možno předčasně ukončit, nejdříve však po 3 měsících od zahájení hostování.
3. S dostatečným předstihem před datem zahájením hostování musí být doručen průkaz člena ČTA sekretáři ČTA k vyznačení záznamu o hostování, který může provést pouze sekretář ČTA. Bez tohoto záznamu je hostování neplatné.
4. Při předčasném ukončení hostování je nutno předložit na ČTA členský průkaz k provedení záznamu nejpozději do 5ti dnů od ukončení hostování. Při automatickém, nebo předem sjednaném ukončení není třeba informovat ČTA
5. O hostování se nejedná, pokud má člen ČTA zájem v jiném subjektu pouze trénovat, nikoliv za něj startovat v soutěžích. V tomto případě stačí pouze písemný souhlas vedoucího mateřského oddílu, zaznamenaný v členském průkazu s časovou specifikací (např.: "Souhlasím s účastí na trénincích v oddíle XY od 1.1. do 31.12.") a souhlas vedoucího oddílu, v němž bude trénovat.
Přestup
1. V případě přestupu přestává být člen ČTA členem původního oddílu a stává se členem jiného oddílu se všemi právy a povinnostmi.
2. Přestup může být proveden k jakémukoliv datumu, bez poplatku však maximálně jedenkrát za kalendářní rok. Každý další přestup v kalendářním roce bude ČTA registrován, za poplatek 500,-Kč. Minimální doba mezi dvěma přestupy je šest měsíců. Při přestupu je nutný písemný záznam v průkazu člena ČTA o ukončení členství v původním oddíle, podepsaný vedoucím tohoto oddílu a razítkem a záznam o členství v jiném oddíle, opět spolu s podpisem vedoucího a razítkem nového oddílu. Pokud tyto datumy na sebe nenavazují, je doba mezi datumy, považována za přerušení účinnosti členství v ČTA a proto se dotyčný nemůže aktivně účastnit žádných akcí ČTA (např. soutěže, semináře, zkoušky apod.)., toto období je posuzováno také jako doba, kdy dotyčný necvičí Taekwon-Do I.T.F. Vzhledem k tomu, že stanovy ČTA  nepřipouštějí přímé členství jednotlivce v ČTA (pouze prostřednictvím členství v některém z oddílů ČTA) zaniká členství v ČTA po 24 měsících od ukončení členství v oddíle, v případě, že do této doby člen ČTA nevstoupí do některého z oddílu ČTA
3. Nejpozději 5 pracovních dnů po ukončení členství v původním oddíle, oznámí tuto skutečnost písemně ( příp.e-mailem) jeho bývalý vedoucí sekretáři ČTA, aby mohla být aktualizována databáze ČTA. Nejpozději 5 pracovních dnů po vstupu do jiného oddílu zašle jeho vedoucí, nebo přímo přestupující člen ČTA členský průkaz na ČTA, kde bude k zápisu o ukončení členství s podpisem vedoucího původního subjektu a zápisu o vzniku členství v jiném subjektu s podpisem jeho vedoucího připojen záznam ČTA o přeregistraci. V případě druhého přestupu v kalendářním roce bude spolu s průkazem zaslán, nebo předložen poplatek 500,-Kč. (kopie převodního příkazu, útržek složenky).
Přestupy neohlášené asociaci výše uvedeným způsobem ČTA neuznává.
4. Každý oddíl je povinen provést na žádost svého člena výstupní záznam o ukončení členství, a to nejpozději do 1 kalendářního měsíce ode dne podání žádosti. Mateřský oddíl může svůj souhlas k přestupu podmínit odstupným, vyžadovaným jako výchovné, pokud se jedná o závodníka juniorské, či seniorské věkové skupiny, jenž se alespoň 1x umístil na medailové pozici na republikové soutěži v posledních 2 kalendářních letech, nebo je členem národní reprezentace. U žactva odstupné nelze nárokovat.
5. V případě, že člen oddílu, u kterého mateřský oddíl podmiňuje případný přestup odstupným požádá o ukončení členství v mateřském oddíle s tím, že již nepřestupuje do jiného oddílu, nemusí odstupné uhradit v případě, že do dvou let nevstoupí do jiného oddílu a dále musí odevzdat vedoucímu bývalého mateřského oddílu členský průkaz ČTA. Vedoucí oddílu tento průkaz zašle do 5 dnů od převzetí na ČTA. Členství v ČTA v tomto případě dále trvá (do 24 měsíců od vystoupení z oddílu), ale je však z hlediska práv člena ČTA neúčinné. V případě, že dotyčný bude chtít v době kratší než 24 měsíců od vystoupení z bývalého oddílu opět vstoupit do některého z oddílů ČTA, vyžádá si vedoucí oddílu u kterého žádá dotyčný o přijetí průkaz od ČTA a požádá o výstupní razítko a podpis u předchozího oddílu, které dostane v případě, že bývalý člen oddílu uhradí požadované odstupné. V případě, že dotyčný nevstoupí do dvou let do žádného z oddílů ČTA, zaniká po této době jeho členství v ČTA a současně i výše uvedená podmínka uhrazení odstupného. Po této době může bývalý člen ČTA vstoupit do některého z oddílu ČTA a obnovit svoje členství v ČTA, za podmínek odpovídajících registraci nového člena ČTA
Maximální výše odstupného :
junior a senior 5000,-Kč
reprezentant 10000,-Kč
(nelze sčítat) 

Směrnice č. 10 - přijetí nových subjektů  ČTA

1.7.2017


1. V souladu se zněním stanov České Taekwon-Do ITF Asociace z.s. (dále také ČTA) může být přijat jako organizační subjekt ČTA, za podmínek dále uvedených, právnická nebo fyzická osoba zabývající se výukou nebo organizací výuky Taekwon-Do ITF, jako jsou tělovýchovné jednoty a jejich oddíly, kluby a školy Taekwon-Do ITF, oddíly Taekwon-Do ITF sdružené pod SKP, DDM a pod. (dále také oddíl), které svoji činnost uskutečňují, nebo hodlají uskutečňovat jako občanské sdružení na základě registrace u MV ČR dle zákona "O sdružování občanů" č. 83/90 Sb., nebo podnikají v oblasti tělovýchovy na základě živnostenského listu (fyzické osoby). 
2. V žádosti o přijetí do ČTA musí být: 
a) přesný název a kontaktní adresa oddílu
b) návrh stanov (u oddílů, které jsou zakládány členy ČTA, nebo ve spolupráci s ČTA), nebo kopie zaregistrovaných stanov u již existujících subjektů, u fyzických osob kopie živnostenského listu a organizační řád jejich oddílu. 
c) jména, adresy a telefonické spojení na statutární zástupce oddílu s uvedením jejich funkcí a pravomocí, pokud toto nevyplývá ze stanov (předseda, místopředseda, jednatel, pokladník a pod.) 
d) jméno učitele Taekwon-Do ITF, který bude v oddíle odpovědný za výuku, s kopií jeho průkazu držitele mistrovského tech. stupně ITF. V případě, že subjekt žádající o přijetí do ČTA nemá k dispozici kvalifikovaného trenéra, nebo nemá smlouvu s některým trenérů ČTA, může požádat ČTA o spolupráci při jeho vytipování, resp. doporučení vhodného trenéra. Zajištění kvalifikovaného trenéra však nelze na ČTA nárokovat. 
e) písemné prohlášení ve kterém se dobrovolně vzdává hlasovacího práva na členské schůzi ČTA a práva na zvolení do všech orgánů ČTA. Prohlášení musí být notářsky ověřeno a je nedílnou součástí žádosti o přijetí. O vyjímkách z tohoto ustanovení rozhoduje členská schůze ČTA
3. Žádosti splňující všechny výše uvedené náležitosti, budou předloženy Radě k rozhodnutí o přijetí. Rada může na základě posouzení všech okolností přijetí pozvat kompetentní zástupce subjektu žádajícího o vstup do ČTA ke konzultaci, případně stanovit další postup, nebo další, v této směrnici neuvedené podmínky, kterými přijetí nového subjektu do ČTA uvede do souladu s požadavky a zájmy ČTA
4. Přijetí do ČTA nabývá platnosti schválením Radou a účinnosti převzetím dokladu o členství v ČTA, vydaného Českou Taekwon-Do ITF Asociací z.s.
5. U subjektu, který již v minulosti byl členem ČTA a kterému bylo členství ukončeno rozhodnutím ČTA z důvodu neplnění povinností člena ČTA, z důvodů pasivity, nebo jiných důvodů, je podmínkou přijetí úhrada zvl. Registračního poplatku 3 000,-Kč. 
6. U subjektu, který byl v minulosti členem u jakékoli jiné organizace Taekwon-Do ITF v ČR, musí dodat k žádosti o přijetí odůvodnění ukončení jeho činnosti u dané organizace. Uvedení nepravdivých údajů může vést k okamžitému ukončení členství v ČTA 

7. Subjekt žádající o přijetí do ČTA, který má před vstupem do ČTA již vlastní právní subjektivitu (fyzická osoba s ŽL, nebo občanské sdružení dle zák. 83/90 Sb.) a vlastní registrované členy, je povinen neprodleně po přijetí do ČTA uhradit registrační poplatky nových členů ČTA a zajistit všem svým členům vystavení členských průkazů ČTA (tj. zaregistrovat své členy u ČTA). 


8. Subjekt přijatý za člena ČTA se může účastnit valné hromady a všech rozhodovacích procesů ČTA ale nevzniká mu hlasovací právo na Členské schůzi ČTA a jeho účast nemá vliv na volbu nových orgánů ČTA a rozhodovací procesy ČTA až do zániku všech tří zakládajících subjektů ČTA: So-San Znojmo, Hwa-Rang Jevišovice, Do-Dan Šumná. O vyjímkách z tohoto ustanovení rozhoduje členská schůze ČTA